مرور بر اساس تاریخ انتشار Hollingsworth, Jeffrey K