مرور بر اساس تاریخ انتشار Gallipoli Peninsula (Turkey) ;sh85052846 ; History, Military. ;sh00005863 ;