مرور بر اساس تاریخ انتشار Farinella, Giovanni Maria, editor.