مرور بر اساس تاریخ انتشار El Saddik, Abdulmotaleb. ;