مرور بر اساس تاریخ انتشار Davis, Lynn E. (Lynn Etheridge), 1943-.