مرور بر اساس تاریخ انتشار Christensen, Ole, 1966-.