مرور بر اساس تاریخ انتشار Centre de Tecnologia da UFPB, Departamento de Engenharia Mecânica, Campus Universitário da UFPB, 58.000, Joo Pessoa, PB, Brazil