مرور بر اساس تاریخ انتشار Bobrow, Jerry. Cliffs computer-adaptive graduate management admission test.