مرور بر اساس تاریخ انتشار Ariga, Katsuhiko, 1962-.