مرور بر اساس تاریخ انتشار B&x00E9;atrice Pesquet-Popescu