مرور بر اساس تاریخ انتشار B&x00E1;rbara Andrade de Carvalho